nothing.jpg
English | 中文
Zhu Qizhan (1892-1996)
Bio Description
Zhu Qizhan (1892-1996)
A Lovely Day
1992
Ink and color on paper
Framed, 27 x 27 in (68.6 x 68.6 cm)
Signed Zhu Qizhan with four seals: Zhu Qizhan, Loujiang ren, Taicang ren,
Qizhan jiyi houzuo